Regulaminy

Baw się w i8 Club!

W małym czy dużym gronie, szybka gra czy cały wieczór – gwarantujemy świetną zabawę.


Regulamin i8 Bowling & Bilard Club
 1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie lokalu.
 2. i8 Bowling & Bilard Club zastrzega sobie prawo do wyproszenia bez podania przyczyny oraz niezezwolenia na wejście na teren lokalu osób, zwłaszcza:
  • w stanie nietrzeźwym,
  • pod wpływem środków odurzających,
  • uznanych przez służby porządkowe jako stwarzające zagrożenie.
 3. Warunkiem wejścia do i8 Bowling & Bilard Club jest zgoda na przetwarzanie danych z systemu monitoringu.
 4. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia na teren obiektu broni palnej, noży, paralizatorów oraz jakichkolwiek innych niebezpiecznych narzędzi.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia alkoholu z zewnątrz.
 6. Osoby nietrzeźwe nie będą obsługiwane.
 7. Na terenie lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz korzystania z e-papierosów.
 8. i8 Bowling & Bilard Club nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu w związku z przebywaniem na terenie lokalu.
 9. Osoby przebywające w lokalu zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do poleceń pracowników lokalu.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania bez zgody Dyrektora lokalu.
 11. i8 Bowling & Bilard Club nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie lokalu przedmioty wartościowe w szczególności pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, biżuterię
 12. i8 Bowling & Bilard Club nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt bowlingowy oraz bilardowy używany przez gracza.
 13. W przypadku doprowadzenia do strat lub szkód materialnych - osoby, które je wyrządziły - zostaną pociągnięte do odpowiedzialności materialnej.
 14. Uczestnicy gry w kręgle – bowling mają obowiązek zapoznania się z regulaminem gry.
 15. Uczestnicy gry w bilard mają obowiązek zapoznania się z regulaminem obowiązującym na sali bilardowej.
 16. Zabrania się samodzielnego przestawiania stolików na terenie lokalu. i8 Bowling & Bilard Club nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu wynikające z niedostosowania się do tego punktu regulaminu.
Regulamin Kręgielni

I. Część ogólna
 1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
 2. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 3. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
 5. Klub zastrzega sobie prawo odmowy wstępu bez podania przyczyny.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
  1. wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  2. przebywania zwierząt,
  3. wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z obiektu.
 8. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod wpływem alkoholu.
 9. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
II. Zasady korzystania z kręgielni
 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
 2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
 3. W strefie rozbiegu, na jednym torze, może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 4. Gracze zobowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które mogą wypożyczyć od obsługi kręgielni. Za wypożyczenie obuwia pobierana jest opłata zgodna z cennikiem.
 5. Przed wejściem na rozbieg, napoje oraz jedzenie należy pozostawić na stoliku.
 6. Nie wolno przekraczać linii rozbiegu – wejście na tor jest zabronione.
 7. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu).
 8. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
 9. Przekroczenie linii faulu i wejście na tor grozi bolesnym upadkiem – tor pokryty jest śliskim środkiem smarującym.
 10. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę. Pozioma czarna belka (zgarniacz) powinna być podniesiona.
 11. Przy podniesionych barierach bocznych (bumperach) mogą grać wyłącznie dzieci do 8 lat.
 12. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
  1. wychodzenia poza lokal w obuwiu przeznaczonym do gry w kręgle,
  2. wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
  3. dotykania  i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  4. wchodzenia na salę kręgielni w niewłaściwym obuwiu,
  5. wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,
  6. spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
  7. niszczenia wyposażenia, urządzeń,
  8. wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności,
  9. nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
 13. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
 14. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
 15. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób i8 Bowling&Bilard Club nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.
 17. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, należy natychmiast przerwać grę i poinformować obsługę.
 18. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.
 19. Rzut następuje tylko jedna kulą naraz. Rzucanie dwóch lub więcej kul w jednym rzucie jest zabronione.
 20. W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze gracze są zobowiązani poinformować o tym pracownika lokalu. Niedopuszczalne jest wkraczanie na tor lub przechodzenie poza wygrodzony obszar.
III. Odpowiedzialność i kary
 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 2. i8 Bowling&Bilard nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel i8 Bowling&Bilard Club można odebrać w Recepcji.
 3. Korzystanie z własnego sprzętu do gry jest dozwolone wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu obsługi o tym fakcie. i8 Bowling&Bilard Club nie odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie sprzętu Klientów.
 4. i8 Bowling&Bilard Club zastrzega sobie żądania kary umownej w wysokości 100 zł za rzucenie w zgarniacz lub rzut na wyłączonym torze.
 5. Doprowadzenie do uszkodzenia zgarniacza jest równoznaczne z zapłatą kary 2500 zł.
 6. i8 Bowling&Bilard Club nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
IV.  Rezerwacja torów do kręgli
 1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście w recepcji po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
 2. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.
 3. Rezerwację przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
 4. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
 5. Nieobecność osoby rezerwującej 5 min przed ustaloną godziną, bez powiadomienia o tym obsługi, spowoduje zwolnienie rezerwacji i wynajęcie toru innym graczom.
 6. i8 Bowling&Bilard Club nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych.

Dziękujemy za przestrzeganie regolaminu.

Regulamin Sali Bilardowej
 1. Za powierzony  sprzęt  odpowiada gracz przy stole.
 2. Za zniszczenie sprzętu gracz ponosi odpowiedzialność materialną w wysokości:
  • złamanie kija zwykłego lub jego uszkodzenie – 50zł,
  • złamanie kija skręcanego lub jego uszkodzenie – 200 zł,
  • uszkodzenie sukna – 1000 zł  (uszkodzenie sukna powodujące konieczność jego wymiany, np. oblanie napojem, przecięcie, celowe uszkodzenie),
  • uszkodzenie bili – 50 zł,
  • zbicie klosza w lampie nad stołem bilardowym – 50 zł
 3. W przypadku otrzymania uszkodzonego sprzętu, prosimy o niezwłoczne powiadomienie personelu lokalu.
 4. W lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz podchodzenia do stołów bilardowych z rzeczami  mogącymi spowodować ich uszkodzenie lub zabrudzenie.
 5. Na stołach bilardowych obowiązuje zakaz stawiania szklanek, napojów, jedzenia oraz wszelkich innych przedmiotów nie będących sprzętem do gry.
 6. Obsługa lokalu ma prawo:
  • odmowy udostępnienia stołu do gry bez uzasadnienia, zwłaszcza osobom nietrzeźwym lub zachowującym się nieodpowiednio,
  • wyproszenia z lokalu osób nie przestrzegających niniejszego regulaminu lub przeszkadzających w grze innym użytkownikom lokalu,
  • przerwania gry osobom nie przestrzegającym niniejszego regulaminu bez prawa zwrotu należności za pozostały czas gry i żądania natychmiastowego rozliczenia się z powierzonego sprzętu.
 7. Opłaty za wynajem stołów regulowane są cennikiem dostępnym przy recepcji lub u obsługi lokalu.
 8. Maksymalna ilość graczy przy jednym stole wynosi – 4 osoby
 9. i8 Bowling & Bilard Club zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.
Regulamin imprez urodzinowych

  IMPREZA URODZINOWA MOŻE ROZPOCZĄĆ SIĘ 15 MINUT PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ, NATOMIAST MUSI ZAKOŃCZYĆ SIĘ O WYZNACZONEJ PEŁNEJ GODZINIE ( zgodnie z wybranym pakietem)

  1. Organizatorem imprezy okolicznościowej jest rodzic dziecka (jubilata), prawny opiekun bądź inna osoba pełnoletnia przez niego wyznaczona.

  2. Użyczającym pomieszczenia jest i8 Bowling&Bilard Club.

  3. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie.

  4. Organizacja przyjęcia urodzinowego zostaje uruchomiona po podpisaniu oświadczenia i wpłaceniu zadatku.

  5. Wysokość zadatku wynosi co najmniej 100 zł i jest wliczona w koszt przyjęcia urodzinowego. W przypadku rezygnacji Klienta z imprezy zadatek nie będzie zwracany.

  6. Rezerwacja terminu urodzin bez zadatku utrzymywana jest 3 dni.

  7. Podczas trwania imprezy urodzinowej do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości jest cały lokal. Czas wynajmu lokalu jest zależny od wybranego pakietu (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się wszystkich gości).

  8. Maksymalna liczba gości (niezależnie od wybranego pakietu urodzinowego) to 16 osób i 2 opiekunów. Za każdą dodatkowa osobę opłata według cennika.

  9. Wszystkie dzieci uczestniczące w imprezie urodzinowej muszą mieć buty na zmianę (najlepiej na jasnej podeszwie).

  10. Dopłata do urodzin następuje najpóźniej w dniu imprezy, przed jej rozpoczęciem.

  11. Poczęstunek, który zapewnia organizator ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie przy stolikach do tego wyznaczonych.

  12. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.

  13. Organizator zezwala zamawiającemu na dostarczenie własnego tortu, jednak nie ponosi za to odpowiedzialności.

  14. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej dzień przed urodzinami.

  15. i8 Bowling&Bilard Club nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.

  16. Za gości uważane są dzieci do 17-go roku życia.

  17. Organizator urodzin (prawny opiekun jubilata) jest odpowiedzialny za zaproszonych gości i odpowiada za ich bezpieczeństwo.

  18. i8 Bowling&Bilard Club nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku lub niewłaściwej opiece nad gośćmi podczas imprezy urodzinowej.

  19. W przypadku zdarzeń losowych np. awarii kręgli i8 Bowling&Bilard Club na prośbę organizatora może zakończyć imprezę urodzinową w momencie awarii urządzenia i rozliczyć różnicę cenową. W przypadku takiego uzgodnienia impreza kończy się natychmiast a organizatorzy, goście i ich opiekunowie mają 10 minut na opuszczenie lokalu. W przeciwnym przypadku niewykorzystany czas można przenieść na inny termin.

  20. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin i8 Bowling&Bilard Club oraz regulaminy Kręgielni i/lub Sali Bilardowej w zakresie od wybranej opcji najmu.

  21. W trakcie imprezy urodzinowej zabrania się używania rac, zimnych ogni itp. (z wyjątkiem ozdób na torcie urodzinowym, wyłącznie po ustaleniu z obsługą Kręgielni).

  22. Wpłacenie zaliczki lub zadatku jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Regulamin imprez okolicznościowych i firmowych
 1. Organizowane przez nas imprezy odbywają się w lokalu : i8 Bowling&Bilard Club ul. Traugutta 5 A , Tarnów
 2. Rezerwacji wstępnego terminu imprezy można dokonać osobiście lub telefonicznie.
 3. Organizacja imprezy dla dorosłych zostaje uruchomiona po podpisaniu regulaminu i wpłaceniu zadatku.
 4. Wysokość zadatku wynosi co najmniej 100zł i jest wliczona w koszt imprezy. W przypadku rezygnacji Klienta z imprezy zadatek nie będzie zwracany.
 5. Rezerwacja terminu imprezy bez zadatku utrzymywana jest 3 dni.
 6. Maksymalna liczba gości to 12 osób (sala do kręgli) , 8 osób (sala do bilarda). Przy wynajęciu całego lokalu liczba osób do ustalenia .
 7. Od zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.
 8. Dopłata do użyczenia następuje najpóźniej w przeddzień imprezy.
 9. Zabrania się wnoszenia i spożywania dopalaczy i innych środków odurzających
 10. Organizator zezwala zamawiającemu na dostarczenie własnego jedzenia i picia jednak nie bierze za to odpowiedzialności.
 11. Wszelkie zmiany dotyczące dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej dzień przed imprezą.
 12. i8 Bowling&Bilard Club nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.
 13. Organizator imprezy jest odpowiedzialny za zaproszonych gości.
 14. i8 Bowling&Bilard Club nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób podczas imprezy dla dorosłych.
 15. Uczestników imprezy obowiązuje główny regulamin i8 Bowling&Bilard Club oraz regulaminy sali do kręgli lub/i sali bilardowej
 16. W trakcie imprezy zabrania się używania rac, zimnych ogni itp. (z wyjątkiem ozdób na torcie urodzinowym).
 17. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Bardzo ważne jest dla nas to, aby zabawa w i8 Club była bezpieczna, dlatego prosimy o przestrzeganie regulaminów.